Vyhledávání


Informace sekce MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

13.2.2019

 Inženýrská akademie ČR a výzkum mikroplastů

Problémy související s přítomností mikroplastů v životním prostředí a jejich předpokládaným negativním dopadem na biotu a lidské zdraví se v posledních letech stávají předmětem zvýšené pozornosti nejen vědců, ale i širší veřejnosti. Počet publikací na toto téma roste sice exponenciálně, na druhou stranu ale průkazných znalostí tak rychle nepřibývá.

 

Celou zprávu si můžete přečít zde

více zde


Estakáda v Plzni

26.4.2018

Optimalizace konstrukčního uspořádání mostní konstrukce.

V září 2017 byla Sekce stavebního inženýrství a architektury IAČR oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic, pracovištěm Plzeň, s výzvou spolupráce na výběru optimální varianty připravované estakády v Plzni, na přeložce silnice 1/27 Přemyslova - Karlovarská.
Jedná se o mostní objekt délky přes 1100 metrů. Projektová organizace SUDOP, pra-coviště Plzeň, připravila návrh čtyř variant estakády. Tři návrhy jsou zpracovány jako be-tonové a jedna jako ocelová, spřažená s betonovou deskou mostovky.

Celý článek si můžete přečíst zde

více zde


Libeňský most

18.4.2018

Libeňský most patří k velmi důležitým pražským mostům. Byl jedním ze dvou mostů, přes který probíhala automobilová i tramvajová doprava i při posledních povodních. Po zřícení lávky v Troji došlo k revizi technického stavu ostatních pražských mostů a lávek, některé lávky byly uzavřeny a došlo též na diskusi, odbornou i politickou, ke stavu Libeňského mostu přes Vltavu. Na základě předchozího diagnostického průzkumu byl most uzavřen a bylo nařízeno provést provizorní podepření v jeho trámové části. Po jeho realizaci se provoz na most vrátil, ale zůstala otázka, jak dál. Část veřejnosti odborné i laické doporučovala ochránit jeho původní podobu a prohlásit most za kulturní památku. Větší část odborné veřejnosti však prosazovala most zbourat a nahradit ho moderním, vylehčeným obloukovým mostem, který by respektoval některé parametry mostu současného.

Celý článek si můžeze přečíst zde.

více zde


Zpráva sekce stavebního inženýrství a architektury

26.11.2017

Základními cíli a posláním Sekce stavebního inženýrství a architektury v rámci IA ČR je poskytovat odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb vládním i nevládním institucím, univerzitám, podnikové sféře a široké odborné veřejnosti a vyjadřovat se k závažným technickým problémům, problémům rozvoje infrastruktury a přispívat tak ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.
Naplnění poslání IAČR je dosahováno cílenými aktivitami a výzkumem a vývojem v oblasti techniky, technologií, inženýrských disciplín, inovací, v podpoře a uplatňování nových technických řešení a poznatků v inženýrské praxi, v přípravě, realizaci a hodnocení inženýrských projektů, v popularizaci úlohy techniky a technologických inovací jakož i zapojením do mezinárodních činností.
Z posledního období je možno z řady úspěšných aktivit Sekce stavebního inženýrství a architektury připomenout několik významých akcí o nichž si podrobněji můžete přečíst zde.

více zde


Informace o činnosti odborných sekcí IAČR na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum

12.4.2017

Na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum vycházejí od ledna 2016 na návrh šefredaktora Ing. Romana Dvořáka každý měsíc informace o aktivitách odborných sekcí IAČR.

 

V souboru, který nyní zveřejňujeme jsou informace o činnosti těchto odborných sekcí  v roce 2016:

 

Sekce Materiálové inženýrství a technologie

Sekce Strojírenství

Sekce Technologie dopravních a přepravních systémů

Sekce Stavebnictví a architektura

Sekce Informatika a kybernetika

Sekce Strategie výzkumu a vývoje

Sekce Elektrotechnika a energetika

CKTO - Czech Technology Transfer Office

 

Dále byly zveřejněny  články na téma:

Inženýrské termoplasty pro strojírenství (autor: Prof.Ing.Josef Steidl, CSc.,FEng.)

O materiálovém inženýrství pro strojírenství (autor: Prof.Ing.Josef Steidl, CSc.,FEng.)

 

 Klepnutím myší na název sekce případně název článku si otevřete příslušný článek v podobě, jaké byl zveřejněn v časopise MM Průmyslové spektrum.

více zde