Vyhledávání


Souhrnná zpráva z akce Inženýrské Akademie České republiky ve Švédsku ve dnech 9.-11. června 2013

Akce byla pořádána v rámci mise 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky pana Karla Schwarzenberga s delegací. Seminář „Innovation and Infrastructure“ byl pořádaný IVA v jejím sídle ve Stockholmu na počest mise a za účasti řady významných hostů. Účastníkem semináře byla i její Královská výsost, korunní princezna Victoria of  Sweden s doprovodem.

Seminář se konal ve Wallenbergově auditoriu, které bylo velkoryse rekonstruováno v roce 2012.IVA byla založena v roce 1919 a je tudíž nejstarší inženýrskou akademií na světě. IVA a je non-governmental institucí. Dnes má 877 domácích členů a 269 zahraničních členů. Ve Švédsku jsou tři akademie, z nichž jedna je IVA.
IVA má podobnou strukturu pracovních skupin jako IA ČR (v IVA nazývané divize):
Mechanical Engineering (Division I) • Electrical Engineering (II) • Built Environment (III) • Chemical Engineering (IV) • Mining and Materials (V) • Management (VI) • Basic and Interdisciplinary Účastníci mise za Inženýrskou akademii České republiky (dále jen : IA ČR):
Prof. Miroslav Václavík (prezident IA ČR).
Prof. Petr Zuna (Vice-Prezident IA ČR).
Doc. Josef Koubek (předseda sekce „Chemické inženýrství a biotechnologie“ IA ČR).
Mise zúčastnil i člen Rady IA ČR Prof. Jiří Drahoš, jako předseda a reprezentant AV ČR.
 
Hlavní partner IA ČR během mise byla Královská inženýrská akademie Švédska (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences – dále jen: IVA)
Mise byla dokonale spolupřipravena velvyslanectvím České republiky ve Švédsku a celý program absolvovala i její Excellence, paní velvyslankyně Jana Hynková se svým týmem.
K úspěšnému průběhu celé mise přispělo svou perfektní podporou i švédské Ministerstvo zahraničí: pan Lars-EricTindre a paní Anna Ekberg, kteří se rovněž účastnili celého programu mise.
Váženým účastníkem programu mise (Semináře IVA věnovaná misi-viz dále) byla její Královská výsost, korunní princezna Victoria of Sweden, která reprezentovala švédskou královskou rodinu, která je podporovatelem a patronem IVA.
 
V této zprávě je přednostně podán přehled aktivit IVA, hlavního partnera IA ČR, o kterých jsme byli informováni během této cesty a především pak na semináři Engineering Sciences (VII) • Forest Technology (VIII) • Economics (IX) • Biotechnology (X) • Education and Research Policy (XI) • Information Technology (XII)
 
Seminář „Innovation and Infrastructure“
Na semináři IVA vystoupila pestrá plejáda významných řečníků. V hlavním úvodním a rozsáhlém referátu vystoupil president IVA (výkonný ředitel) Prof. Bjőrn Nilsson.
Hlavním tématem projevu prezidenta Nilssona byla rekapitulace posledních aktivit IVA a výhled do budoucna. Hlavním tematickým okruhem IVA do roku byl výzkum. Tato aktivita byla v roce 2012 ukončena a přeorientována do oblasti inovací. Ukončený program IVA orientovaný na podporu politiky výzkumu skončil velmi úspěšně. IVA se podařilo spojit pod jejím vedením do jediného řídícího orgánu hlavní aktéry (vládní i privátní instituce zastoupené jejich vrcholovými osobnostmi a odběratele výsledků výzkumu). IVA v rámci tohoto projektu vypracovala 10 zpráv a závěrečné fáze projektu se zúčastnilo 300 významných osobností. IVA nakonec zpracovala konečný materiál i pro Ministerstvo školství a výzkumu. Důležitou zpětnou vazbou byly četné reakce, které pocházely hlavně z univerzit. Univerzity vyzvaly IVA k pokračování v diskusích i po skončení projektu. Další institucí, která se přihlásila k pokračování v aktivitách navržených v závěrečné zprávě IVA je parlamentní výbor pro vzdělávání. Prezident Nilsson zdůraznil potřebu posílit ve výzkumu i vzdělávání oblast lékařských věd, které doznaly v minulých letech ve Švédsku jistého úpadku.
Ve svém dalším samostatném vystoupení referoval prezident Nilsson podrobně o královské švédské technologické misi do České republiky uskutečněné v roce 2012. Vysoce vyzvedl úroveň mise a poděkoval české straně za dokonale připravený program. V diskusi po semináři se přítomní členové IVA, kteří byli členy švédské technologické mise do České republiky rovněž velmi pochvalně k připravenému programu.
 
140113-souhrnna-zprava-z-akce-inzenyrske-akademie-ceske-republiky-ve-svedsku-ve-dnech-9-11-cervna-2013.jpg
 
Kopie fotografie ze zprávy IVA, referující o královské technologické misi do České republiky(první od středu vpravo se zdviženou paží je švédský král, podporovatel IVK).
V další části programu semináře se uskutečnil blok přednášek k tématu „Inovace a infrastruktura“. Řečníci povětšinou hovořili k plánům IVA. Do budoucna je v programu IVA deklarována celá řada oblastí, které dobře souvisejí se státními a stockholmskými rozvojovými plány.
K tématu vystoupili s podrobnými referáty k energetice (pan Ulf Moberg, technický ředitel – Swedish National Grid (Svenska Kraftnőt), ke zdraví obyvatelstva (prof. Jan Andersson – director, Research and Development Stockholm County Council), k podpoře inovačního podnikání z veřejných prostředků (paní Dr. Charlotte Brogren, director general, VINNOVA – státem financovaná nezisková organizace, podpora spolupráce univerzity-praxe (Prof. Per Erickson, Vice-Chancellor, Lund University).
 
Souhrnem lze charakterizovat situaci v oblasti výzkumu a inovací ve Švédsku v těchto bodech:
  1. Klíčovou roli v budoucím vývoji Švédska bude hrát hlavní město Stockholm (ve spolupráci s blízkou (70 km) a nejstarší (založena 1477) skandinávskou univerzitou v Uppsale. Z hlavního města má být vytvořena světová metropole světového kalibru především z hlediska kvality života lidí v ní žijících, která bude dávat příklad celému světu.
  2. Stockholm má připraven rozvojový plán s horizonty 2030 a 2050 a postavený na výzkumu a inovacích v těchto oblastech:
a.     Zásobování energiemi a vodou.
b.    Čistota ovzduší.
c.     Dopravní infrastruktura (se zahrnutím podpory cyklodopravy)
d.    Snižování emisí pozemních dopravních prostředků, lodí a letadel.
e.     Zdraví obyvatel a jejich vysoká výkonnost.
f.     Nárůst počtu obyvatel (ve Stockholmu je dnes 900 000 obyvatel a cíl je 3 miliony).
g.    Environmentálně efektivní zacházení s komunálním a průmyslovým odpadem.
h.     Řešení problémů se zátopami na hranicích mezi sladkou (jezero Mälaren) a slanou vodou (Baltické moře).
i.      Vysoká úroveň vzdělávání (KTH, KIT, Univerzita Uppsala) a s ní spojený špičkový výzkum, aplikace a inovace ve spolupráci s praxí a s podporou státu.
j.      Ekologická výchova obyvatelstva v rámci celoživotního vzdělávání.
 
V diskusi k těmto plánům a úvahám bylo vyjádřeno mnoho závažných myšlenek, jejichž shrnutí podávají následující odstavce:
Je jistě symptomatické pro význam, který přikládají Švédové vzdělávání, výzkumu a inovacím, že šéfem orgánu stockholmského magistrátu (Research and Development Stockholm County Council) je profesor Karolinské technické univerzity, který je špičkovým odborníkem ve výzkumu diabetu, který on sám označil za jednu z nejzávažnějších infekcí, kterým lidstvo bude muset čelit v nejbližších letech. Kromě toho je prof. Jan Andersson intenzivním podporovatelem přenosu výsledků výzkumu do praxe ve spolupráci s podnikatelským sektorem.
Prof. Andersson velmi přesvědčivě a přehledně prezentoval jak důležité je spojení medicínckého výzkumu založeného dnes často nejen na chemickém výzkumu (farmaka, chemoterapeutika atp.), ale i na důmyslných inženýrských řešeních problémů lidského zdraví. Ve svém komplexním pojednání o zdraví obyvatel zdůraznil nutnost paralelního zohlednění výzkumu s péčí o čistý vzduch, čistou vodu a kvalitní potraviny.
Velkou pozornost věnovali řečníci i otázce energetiky a především efektivního vytápění, které je pro Stockholm (a celou dlouhou úzkou část Švédska směrem na sever od Stockholmu), který leží ve vzdálenosti jen 1 200 km od severního polárního kruhu, mimořádně důležité.
Stockholm přešel teprve v roce 1950 k programovanému komunitnímu vytápění. Do té doby, bylo jen na vlastnících budov, jaký způsob vytápění zvolili. Dnes je stále jen 80% z celkového množství tepla na vytápění budov kryto z progresivních způsobů vytápění. Plán, podložený a vázaný na uplatnění výsledků výzkum a inovace, hovoří o zvýšení tohoto podílu na 90% do roku 2030 a na téměř 100% do roku 2050.
Kromě technických a inženýrských aspektů předpokládají Švédové paralelní rozvíjení a posilování organizačních opatření (logistická podpora transferu výsledků výzkumu do praxe, finanční podpora, podpora orientovaného výzkumu se zadáním od státu, regionu, města. Již dnes mají velmi výkonnou instituci VINNOVA (Švédská vládní agentura pro,inovační systémy), jejíž charismatická, dynamická a přijatelně demagogická generální ředitelka, paní Dr. Charlotte Brogren, na semináři prezentovala řadu příkladů z činnosti této státem ovládané a finančně podporované nevládní organizace. VINNOVA přednostně financuje, (mimochodem, s ročním rozpočtem 2 miliardy SEK- 1 SEK= 3 Kč (v době konání naší mise) na základě svého vlastního expertního rozhodnutí nejpotřebnější („need-driven“) výzkum v oblastech: zdravotnictví, doprava, životní prostředí, služby, ICT, výroba, život obyvatelstva. Financování inovací se také řídí principem „challange-driven“ = soutěží s peer review výběrem. VINNOVA dále (spolu)/financuje partnerství v projektech, inovace ve veřejném sketoru, triangulární vědomostní projekty, projekty typu „jednotlivec-mnohočetné inovační prostředí“. Většina informací od paní ředitelky měla charakter „know-how“, čímž byla velmi omezena jejich konkrétnost a případná použitelnost na naší straně.
 
Návštěva Královské švédské akademie věd – The Royal Swedish Academy of Sciences (dále jen: KAV)
V sídle KAV ve Stockholmu nás přijalo kompletní vedení KAV a další významní spolupracovníci vedení KAV:
Prezidentka KAV: Prof. Barbara Cannon (profesorka biochemie na KTH ve Stockholmu)
První VCP, druhá VCP a třetí Vice-Prezident KAV: 1. Stefan Claesson, 2. Britt-Marie Sjőberg, 3. Per-Olof Hulth
Předsedkyně výboru pro výběr laureátů na Nobelovu cenu za chemii:
paní Astrid Gräslund
Hlavní informaci o historii a současných aktivitách podal generální sekretář KAV pan Staffan Normark.
KAV je slavná svou historií i současností. Byla založena roku 1739, jejími předními členy a funkcionáři byli významní švédští vědci světového významu (Linnaeus, Celsius, Wargentin, Scheele, Bergman, Berzelius, Walerius, Klingenstier, Wilcke a další).
Dnes je KAV, mimo jiné, známá a vlivná tím, že vybírá laureáty na Nobelovy ceny (za fyziku a za chemii). Je podporována a působí pod patronací současného švédského krále Carla XVI Gustava.
KAV se účastní diskusí k organizování výzkumu a univerzitního vzdělávání. Podporuje šíření výsledků vědy ve společnosti a propaguje vědu mezi mládeží a předuniverzitními stupni vzdělávání.
KAV publikuje vědeckou literaturu. Provádí analýzy vědních oborů a publikuje je ve svém časopisu. Zabývá se i výzkumem v oblasti historických věd (viz např. knižní publikace „Science in Sweden 1739-1989“ věnovaná historickému přehledu působení KAV)
KAV propaguje v přidělování financí na grantové projekty princip „OPEN-ENDED RESEARCH“, který lze do češtiny přeložit nejlépe jako „BADATELSKÝ VÝZKUM“, tj. takový výzkum, který neslibuje grantové agentuře (nebo obecně donorovi financí), co všechno bude „vyzkoumáno“, ale zabývá se tzv.„curisioty driven“ postupem bádání, jehož výsledky nelze předpovídat do detailu předem.
 
Navštívené univerzity během mise
1.     KTH (Královská technologická vysoká škola) potažmo i KTI (KT Institut),
Na zjevně nejznámější a dnes nejsilnější švédské technické vysoké škole nás v nejvyšším 11. patře administrativní budovy přijali:
Prorektor pro zahraniční styky, významný nukleární fyzik: Prof. Ramon Wyse a
Prorektorka z Ekonomické fakulty: Prof. Margaret Norel Bergendahl
Prorektor Wyss podal obecnou informaci o historii, struktuře, organizaci a programu KTH:
KTH má 13 000 studentů, z nichž asi 1 700 jich aktivně pracuje ve výzkumných týmech (MA a PhD studenti). KTI má 4 600 zaměstnaců. KTH se rozkládá na devíti kampusech, přičemž základní (tradiční) kampus KTH splývá s kampusem KTI.
Specializace spojené s intenzívním zapojením ve výzkumných týmech začíná na KTH až v MA studiu. Devět MA studijních programů je roztříděno takto:
·         Architecture and Civil Engineering
·         Computer Science and Electrical Engineering
·         Engineering Physics and Mathematics
·         Energy and Sustainable Development
·         Industrial Management and Innovation
·         Information and Communication Technology
·         Life Science and Technology
·         Materials Science and Enginneering
·         Mechanical Egineering
KTH byl přiděleno členství-KIC (původně pracoviště v projektu EU „European Institute of Technology“) řízeného z centra v Budapešti.
KTH se pyšní vysokou pozicí na žebříčku technických univerzit. Sama KTH pečlivě (ale značně formálně) zpracovává každoroční hodnocení svých fakult a pracovišť v rámci RAE hodnocení (KTH Research Assessment Excercice), v němž se ve velkém počtu hvězdicovitých diagramů porovnávají výkony pracovišť v nejrůznějších kritériích.
 
Na KTH naše mise přednesla dvě prezentace:
§ O Akademii věd a o výzkumu v AV ČR
§ O Inženýrské akademii věd ČR a o výzkumu na technických vysokých školách v ČR
Proděkanka Fakulty Computer Science and Communications (a garantka spolupráce KTH-ČVUT): Prof. Danica Kragic Jansfelt přednesla prezentaci shrnující výsledky výzkumu jejího pracoviště se zaměřením na roboty.
2.     Univerzita Uppsala
Uppsalská univerzita je po KTH druhou nejlepší univerzitou Švédska. Co do stáří, ji dokonce předčí, byla založena v roce 1477 jako nestarší vysoké učení Skandinavie.
Na rozdíl od stockholmské technické KTH je více orientována na humanitní a sociální vědy, lékařství a farmacii. Je však proslavená i přírodovědnými obory a také technikou. V Upssale studoval slavný švédský chemik Jőns Jacob Berzelius medicínu, aby posléze přešel do blízkého Stockholmu na KTH a zaměřil se na chemii. Uppsalskou universitu proslavili i otec a syn Siegbahnovi (Manne aKai) dvěma Nobelovými cenami za fyziku. Stejně tak jako fyzik Ångström byli profesory v Uppsale. Při návštěvě jsme shlédli instrumentaci výše zmíněných osobností  a také jme prošli okolo poslucháren  nesoucí dnes tři výše uvedená jména.
Na Uppsalské univerzitě jsme byli přijati prorektorem Prof. Andersem Malbergem a prorektorkou Helenou Danielson, která nás provedla Ångstrőmovými laboratořemi (což je vlastně samostatná, na chemický, biochemický a fyzikálně zaměřený výzkum orientovaná, fakulta univerzity).
Prof. Helena Danielson (zaměření chemie a biochemie) nás rovněž informovala o výuce na této fakultě.
Prorektor Malberg uspořádal zajímavé setkání členů mise s českými přistěhovalci, kteří jsou dnes aktivními profesory a výzkumníky na univerzitě v Uppsale, se kterými jsme mohli hovořit o jejich zkušenostech nabytých v Uppsale.
Univerzita v Uppsale má 23 000 studentů na devíti fakultách, spolu s 6 000 zaměstnanci. 600 je „full“-profesorů. Rozpočet univerzity je kryt z 50% z externích (neveřejných) zdrojů.
Uppsala má slavnou universitní knihovnu (kterou navštívil z naší mise jen pan Karel Schwarzenberg). Největší zájem o studium v Uppsale je na studijních programech: právo, lékařství a psychologie.
V Uppsale se silně orientují na zahraniční studenty. 40 celých studijních programů a 800 předmětů v nich je vyučováno jen v angličtině a paní prorektorka Helena Danielson nám uvedla, pro zajímavost, že ona sama učí farmaceutickou biochemii v posluchárně, kde jsou jen samí zahraniční studenti (a žádný domácí švédský student!). V BA a MA programech studuje 228 samoplátců studia. Univerzita produkuje ročně (2012) 4 400 kvalitních publikací, na nichž se spoluúčastní 10 300 zahraničních spolupracovníků. Tento trend vysoké zahraniční spoluúčasti má pozitivní tangentu. Podle jejích dalších slov zvládli v Uppsale k vlastní spokojenosti strukturaci studia (BA-MA-PhD). Fyzikální výzkum v Ångstrőmových laboratořích je orientován na urychlování částic (především elektronů) a využívání jejich vlastností ke zkoumání a vývoji nových materiálů. Jako konkrétní příklad uvedl mladý výzkumník, že v Ångstrőmových laboratořích staví vlastní výrobnu kapalného helia ve spolupráci s firmou Linde. Univerzita sama bude prodávat kapalný dusík, jako vedlejší produkt výroby kapalného helia – to vše z důvodu vysoké spotřeby kapalného helia v teoretickém fyzikálním výzkumu.
S výzkumníky z pracoviště „cleen- room“ jsme diskutovali, jak byla prof. Mannem Siegbahnem vyvíjena metoda ESCA (Elektronová Spektroskopie pro Chemickou Analýzu), používaná dnes po celém světě, včetně pracovišť AV ČR a českých vysokých škol.
 
 
Další navštívené instituce (neuniverzitní a neakademické)
  1. Ministerstvo vzdělávání a výzkumu.
Pracovník ministerstva (vedoucí odboru financování výzkumu švédského ministerstva) nám prezentoval podrobný rozpočet na výzkum a inovace v roce 2012.
  1. Rada pro výzkum (Research Council).
Nový ředitel této vlivné instituce nám poskytl podrobnou informaci o pravidlech dělení finančních prostředků na výzkum (pro státní a privátní vysoké školy a pro soukromé subjekty zabývající se výzkumem.
 
  1. Inovační univerzitní výzkumné centrum SLU (Sweriges LantbrukUniversiteit – Swedish University of Agriculture) v ústředím v Uppsale.
Majitel a ředitel centra podnikající ve výzkumu z oblasti rostlin, zvířectva a mikroorganismů, pan Johanes Dyring nás seznámil s výzkumem SLU Holdingu fungujícího po celém Švédsku a těžícího, mimo jiné, z kontraktované spolupráce s velkými švédskými univerzitami (KTH, Chalmers, Uppsala). SLU se umístila v Šanghajském hodnocení mezi nejlepšími400 univerzitami.
  1. Uppsalský výzkumný park.
Ředitel tohoto výzkumného parku s nepřímou vazbou (ale velkou blízkostí) na univerzitu v Uppsale, pan Dag Hammarskjőld nás informoval o principech práce parku, který pracuje v režimu neziskové organizace. Na mnoha příkladech úspěšných inovací (menšího rozsahu) demonstroval schůdnost tohoto principu financování od státu v praxi.
  1. Přijetí mise u starosty Stockholmu (Stockholm nemá primátora, ale jen starostu).
Primátor Sten Nordin spolu se svou zástupkyní Ullou Hamiltonovou a dalšími spolupracovníky (především paní Karinou Uddén, vedoucí oddělení inovací a regionálního růstu na Stockholmské radnici) seznámili misi s ambiciózním rozvojovým programem města a regionu (County) Stockholm, který svým způsobem souhlasil s plány, které byly diskutovány na semináři IVA k inovaci a infrastruktuře.
  1. Přijetí u její Excelence, paní velvyslankyně Jany Hynkové, na velvyslanectví České republiky ve Stockholmu.
Přijetí mise bylo spojeno se setkáním s  českými a slovenskými emigranty, kteří dosáhli ve Švédsku významných úspěchů v nejrůznějších odvětvích.
V druhé části večera následovala diskuse o českém vysokém školství, českém výzkumu a českém podnikatelském prostředí s vedoucím mise panem Karlem Schwarzenbergem.
 
ZÁVĚREM
Česká mise do Švédska byla naplněna úžasným počtem navštívených pracovišť a institucí, což dokládá i tato zpráva. Potěšující pro českou stranu bylo i vysoce kladné hodnocení švédské mise v České republice. Švédská delegace dospěla k závěru, že Česká republika je podobná Švédsku (viz obrázek z pobytu Švédů v České republice s titulkem: „Czech Republic – a country like Sweden“ a uveřejněná ve výroční zprávě IVA). I když tato chvála zněla naším českým uším velmi příjemně, dospěli jsem k závěru, že máme vůči Švédům mnohé co dohánět.
.

10. 1. 2014