Vyhledávání


Aktuality

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy udělena viceprezidentovi IAČR prof.Petru ZUNOVI

23.9.2015

Komise Zlatých medailí na slavnostním zasedání při příležitosti zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se na základě letošních předložených nominací rozhodla udělit

Zlatou medaili roku 2015 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy panu profesorovi Petru Zunovi.

Pan profesor Zuna zaujímá důležitou pozici v českém technickém školství, strojírenství, výzkumu, vývoji a inovací. V uplynulých 25 letech se významným způsobem podílel na jejich transformaci. Ve funkci děkana Fakulty strojní a později také rektora ČVUT v Praze se zasloužil o rozvoj strojírenských oborů a spolupráci s průmyslem. Je zakladatelem Inženýrské akademie ČR, podílel se na zahájení činnosti Grantové i Technologické agentury ČR i reformách z pozice RVVI s důrazem na oblast aplikovaného výzkumu. Významným způsobem přispěl k rozvoji materiálového inženýrství ve strojírenství, zejména v oblasti metalografie.
Profesor Zuna byl nominován Inženýrskou akademií ČR a Českým vysokým učením technickým v Praze.

 

IMG2559A.jpg


 

více zde

Mezinárodní workshop platformy "Inženýrské vzdělávání", Praha 28. května 2015 - Přednášky a diskuse

7.6.2015

                    Workshop byl uspořádán v kongresovém centru Fakulty strojní ČVUT v Praze 

              Technická 4, 166 07 Praha 6-Dejvice

Workshop zahájili předseda Platformy Inženýrské vzdělávání Prof.Ing.Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c., rektor ČVUT v Praze Prof.Ing.Petr Konvalinka, CSc. a děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof.Ing.Michael Valášek, DrSc.

 

Moderátorem workshopu byl Doc.Ing.Josef Koubek, CSc.

 

20150528_005_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg 

 

více zde

Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie české republiky

16.4.2015

Inženýrská akademie ČR, o.s.
vyhlašuje soutěž o

Cenu Inženýrské akademie České republiky
za rok 2015

Cena je dotována částkou 50.000 Kč
a bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat
právnické a fyzické osoby ČR.

Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR:
Národní třída 3, 110 00 Praha1 nebo na www.eacr.cz

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. července 2015
(datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.


Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
prezident Inženýrské akademie České republiky, o.s.
___________________________________________________________________

Partneři Ceny Inženýrské akademie:
Nadace Preciosa, MM Průmyslové Spektrum, Metrostav, a.s.
Mediálním partnerem Ceny Inženýrské akademie je Technický týdeník

více zde

IAČR oslavuje v roce 2015 20. výročí svého založení

29.3.2015

 Oslava vyvrcholí  28. května 2015 večer v 19:00 slavnostním zasedáním Inženýrské akademie české republiky a koncertem v Betlémské kapli v Praze.

Na programu koncertu budou: Smyčcový kvartet B.Smetany e-moll "Z mého života" a A.Dvořáka F-Dur "Americký"

 
V rámci této oslavy proběhne 28. května 2015 dopoledne od 9:00 na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Mezinárodní workshop zaměřený na problematiku transformace a inovace inženýrského vzdělávání
Tento workshop je pořádaný Platformou Euro-CASE „Inženýrské vzdělávání“ 

 

Podrobný program přednášek na workshopu 28.5.2015 najdete zde.

více zde

Workshop „Blackouty a obnovitelné zdroje energie“ FOR ENERGO / FOR INDUSTRY

23.3.2015

 Zveme Vás na workshop pořádaný Inženýrskou akademií České republiky v rámci veletrhu FOR ENERGO a FOR INDUSTRY.

 
23. dubna 2015 od 13.00 do 15.00 hod., Malý sál Výstaviště PVA Letňany
 
Workshop je pořádán jako součást cyklu seminářů Inženýrské akademie ČR zaměřených na vědecko-technické problémy energetiky. Workshop je věnován problémům ohrožujících stabilitu rozvodné sítě, které mohou vést k plošným výpadkům – blackoutům.
 
Program semináře:
·          Úvod – Prof. Moldan, UK v Praze, Prof. P. Zuna ČVUT v Praze
Účelem WS je snaha o sladění zatím značně protichůdných názorů techniků a ekologů na budoucí využívání OZE v ČR. Cílem je přenést rozumné resumé do politických výkonných orgánů ČR.
·        ■    Obnovitelné zdroje preferované v ČR – Prof. B. Moldan a kol., UK
Stručný přehled významných OZE využitelných v ČR (voda, vítr, slunce) a jejich klasifikace z hlediska jejich ekologických a estetických dopadů na krajinu a zástavbu.     
   D     Dynamická stabilita rozvodné sítě a vliv OZE na ní. – Prof. I. Uhlíř, ČVUT
Vliv OZE na dynamickou stabilitu rozvodných sítí, stručný výklad kmitání fázorů a jeho souvislostech se vznikem vzniku plošných blackoutů ve světě v minulosti. Možnosti tlumení kmitání fázorů.
·         ■  Smart Grid - efektivní prostředek kompenzace vlivu OZE. – Ing. P. Neuman, NEUREG
Inteligentně řízená rozvodná síť (přenosová a distribuční). Požadavky a možnosti rychlého řízení centrální výroby (zajišťující SyS a PpS) v porovnání s místními výrobními zdroji a místní spotřebou elektrické a tepelné energie. Měření stavů sítě jednotkami fázorového měření PMU a aplikace metod z hlediska monitorování a útlumu kmitání v rámci monitorovacích, řídicích a ochranných systémů WAMPaC. V předkrizových stavech se v síti mohou objevovat jevy tzv. „deterministického“ chaosu, které nemají charakter náhodný. Naproti tomu v průběhu spotřeb se objevuje „pseudonáhodný“ charakter. Za těchto podmínek je obtížné přesně predikovat spotřebu a tudíž i přesně realizovat řízení sítí.
·        ■    Řešeni dynamické stability sítí ve světě a v Č   -    Prof. J. Tlustý, ČVUT  
Přehled zabezpečení sítí proti blackoutům v USA, Kanadě, Evropě a v asijských zemích.
·         ■   Neohlášení příspěvky a diskuze (dle zvážení okamžitých časových možností)
V diskusi  budou tlumeny příspěvky propagační a nerealistické vzhledem k možnostem současné techniky a potřeb společnosti.
·         ■   Závěr:   Prof. B. Moldan, UK v Praze, Prof. Zuna ČVUT v Praze
                              
Kontaktní osoba pro organizaci:  Ivana Svobodová, sekretariát IA ČR tel. 221 403 376, iacr@kav.cas.cz
Kontaktní osoba pro odbornost:  Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., 224 352 565, ivan.uhlir@fs.cvut.cz
 
Workshop není zpoplatněn.
 
Účastníci obdrží zdarma vstupenky na veletrhy FOR INDUSTRY a FOR ENERGO, v jejíchž rámci se WS koná.
 
Vstupenka Vám bude zaslána na adresu uvedenou na registračním formuláři, který je k dispozici zde.

 

více zde

archiv aktualit