Vyhledávání


Výzkumné projekty IA ČR

MESPO (LE 13004)

Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu

Vedoucí projektu: Ing. Petr Hladík, Ph.D., FEng.

 

Inženýrská Akademie ČR podporuje účast českých vědeckovýzkumných institucí, vědců a odborníků v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. Českým i zahraničním zájemcům Inženýrská akademie ČR předává informace o možnostech mezinárodní spolupráce v oblastech:

  • Evropské programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoje
  • Mezinárodních bilaterální dohody o vědecko-technické spolupráci
  • Další možnosti individuální mezinárodní spolupráce mezi výzkumnými a inženýrskými institucemi

Klíčovou roli zde sehrává zpětná vazba, díky které je možné monitorovat zájem jednotlivých subjektů z ČR a ze zahraničí, a dále pak na základě jejich upřesněné poptávky nebo nabídky zprostředkovávat jejich spolupráci.
Hlavním nástrojem pro podporu mezinárodní spolupráce je postavení IA ČR v Řídicím výboru evropského sdružení Inženýrských akademií Euro-CASE a také členství Inženýrské akademie ČR ve světovém sdružení Inženýrských a vědeckých organizací CAETS.

 

CAETS (LG 13065)

Zapojení IA ČR v řídících orgánech CAETS a EuroCASE a účast v jejich projektech a aktivitách

Vedoucí projektu: Prof. Ing.Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c., FEng.

 

Projekt LG13065 vytváří v souladu s cíli programu INGO podmínky pro zapojení Inženýrské akademie České republiky, o.s. (IA ČR) do mezinárodních sdružení akademií aplikovaných věd a inženýrství CAETS a Euro-CASE, což bylo v minulých letech podpořeno i předchozími projekty tohoto programu. Projekt tak umožňuje zachovat kontinuitu spolupráce s inženýrskými akademiemi evropských a dalších zemí vyvíjejících programově shodnou činnost zaměřenou na podporu technických věd, technického rozvoje a technického vzdělávání a získávat významné zahraniční podklady a dokumenty z této oblasti.

Projekt navazuje na obdobné cíle předchozích projektů – aktivní účast představitelů IA ČR v řídících orgánech  CAETS a Euro-CASE, účast na činnosti a na projektech CAETS a Euro-CASE zaměřených na řešení koncepčních otázek VaV, uplatňování jejich výsledků a problematiky inovací, na inženýrské vzdělávání a na rozvojové a koncepční studie.