Vyhledávání


Výzkumné projekty IA ČR

 

Výzkum a vývoj

 

Ve výzkumu a vývoji se Inženýrská akademie České republiky zaměřuje zejména na řešení koncepčních otázek souvisejících s vědní politikou, podporou aplikovaného výzkumu a uplatňováním výsledků výzkumu a vývoje. K řešení projektů vytváří IA ČR z řad svých členů ad-hoc specializované týmy, které mají podporu dalších specialistů napříč celou akademii.

 

Přehled projektů realizovaných v letech 1996-2016


- Zpracování a vydání brožury “Studium technických oborů má budoucnost“ (1996 v rámci programu PREZENTACE – projekt P696252) - Inženýrská akademie připravila, vydala a distribuovala na střední školy brožuru, ve které představila široké spektrum oborů technických věd způsobem, který mohl studenty zaujmout s cílem získat je pro studium na vysokých školách technického směru.


- Informační středisko na podporu European IST Prize: Propagace Evropské ceny za informační technologie v ČR (Projekty EUPRO OK 318 OK 466 v letech 1998-2005). Výsledkem úspěšné propagace byla vysoká účast řešitelských kolektivů z ČR v této soutěži. S podporou IA ČR se v rámci řešení projektu mezi oceněnými finalisty umístilo v letech 1998-2005 celkem 6 kolektivů z ČR.


- Výzkum aplikovatelnosti výsledků projektů GA ČR z oboru technických věd s cílem jejich dalšího užití v českém průmyslu (1999-2001 v rámci projektu GA ČR 106/99/0362)
  Na základě výsledků projektu rozhodla Rada IA ČR o ustavení Czech Knowledge Transfer Office jako samostatné organizační složky IA ČR.


- Návrh národního programu výzkumu (Technologický foresight v České republice společně s Technologickým centrem IA ČR 2001.

 

- Informational Database of Capabilities of R&D in the Czech Republic (projekt podpořený Československo-americkým výzkumný fondem 1999-2001) - Projekt byl řešen společně s americkými partnery O.F.I. Technology Services a Industrial Research Institute (IRI) a byl zaměřen na šíření informací o výzkumném potenciálu organizací vědy a výzkumu v ČR a jejich výsledcích prostřednictvím webu Industrial Research Institut.


- Integrovaný informační systém poznatků výzkumu a vývoje pro podporu účasti českých subjektů v mezinárodní spolupráci (2002 -2006 v rámci projektu MŠMT – OK 440 EUPRO.)


- Zpracování analýzy “Agentura pro aplikovaný výzkum“ (Rada pro výzkum a vývoj, veřejná zakázka 6657/03-RVV 2003).- Konzultační středisko pro podporu využití poznatků VaV v mezinárodní spolupráci a inovacích (2006-2010, projekt MŠMT EUPRO OK476)


- Projekty programu INGO, které Inženýrská akademie řešila v letech 1999-2017, podporovaly zapojení IA ČR do mezinárodních asociací inženýrských akademií CAETS a Euro-CASE. IA ČR se prostřednictvím tohoto programu na podporu mezinárodní spolupráce podílela na aktivitách obou sdružení, zejména na projektech CAETS a Euro-CASE zaměřených a na řešení koncepčních otázek VaV, uplatňování jejich výsledků a problematiku inovací, na inženýrské vzdělávání a na rozvojové a koncepční studie.


- Projekt LE13004“ Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ zaměřené na podporu zapojení českých výzkumných subjektů a univerzit do mezinárodních projektů a mezinárodní výzkumné spolupráce. Projekt si klade za cíl vytvářet příznivé podmínky a kvalitní informační zázemí pro spolupráci českých expertů a výzkumných institucí, zastřešujících specifické obory v ČR, se zahraničími vědci.

 

Projety řešené v současnosti


Projekt TH03030120


Eliminace hlukových a environmentálních zátěží v obytných oblastech při vyústění městských tunelů
Hlavní řešitel: Antonín Brnušák, SMP CZ, a.s.
Spoluřešitel: Ing. Vladimír Brejcha, Inženýrská akademie České republiky, z.s.


Výzkumné cíle projektu jsou zaměřeny na problematiku životního prostředí podporující udržitelnou dopravu se zaměřením na výzkum a vývoj nových produktů a technologií pro snižování dopadů dopravy na veřejné zdraví. Záměrem je návrh technických opatření a optimálních metod pro snížení nepřijatelné úrovně hladiny hluku a dalších environmentálních zátěží v obydlených oblastech v okolí výjezdů z intravilánových tunelů, které jsou způsobeny dopravním provozem a amplifikovány uspořádáním koncových částí tunelů.