Vyhledávání


Dotační programy

 

Horizont 2020

 
Horizont 2020 (H2020, Horizon 2020) je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém pro období 2014 – 2020 s navrhovaným rozpočtem 80 mld. €, který nahradí všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.
Více informací zde.

 

 

Finanční mechanismy EHP/Norska

 
Program umožňuje finanční podporu menších výzkumných projektů týkajících se obecně otázek předávání znalostí v oblasti výzkumu a vývoje, se zřetelem k inovativním přístupům a komplexním řešením (např. metody, postupy, technologie, nové patenty nebo prototypy, průmyslové využití). Projekty mohou získat podporu v rozsahu 25.000 – 250.000 EUR a mohou trvat 8 – 18 měsíců. Žádat o grant mohou být české subjekty, které musejí mít alespoň jednoho projektového partnera z některé z dárcovských zemí programu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Podporu lze získat na projekty spadající do některé z následujících sedmi prioritních oblastí:
1) Uchování evropského kulturního dědictví
2) Ochrana životního prostředí
3) Rozvoj lidských zdrojů
4) Zdravotnictví a péče o dítě
5) Podpora udržitelného rozvoje
6) Vědecký výzkum a vývoj
7) Implementace Schengen / posilování justice
Mimo výzkumných projektů lze z programu získat rovněž finanční podporu na krátkodobé výměnné pobyty expertů, účast na odborných konferencích, nebo na pořádání různých odborných akcí organizovaných či spoluorganizovaných zeměmi EHP a Norska. Účast na výměnné akci či konferenci musí být realizována se zřetelem na přípravu nových projektů, na předávání znalostí ve výzkumu a vývoji, přípravu nových průmyslových aplikací, patentů apod. Podpora účasti tohoto typu může činit až 5.000 EUR. Žadateli o podporu mohou být experti (jejich zaměstnavatelé) z ČR i z dárcovských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), kteří dosud nejsou zahrnuti v žádném běžícím projektu podporovaném Finančními mechanizmy zemí EHP a Norska.  
Výzva pro program CZ09 „Fond pro podporu výzkumu“ je odhadována nejdříve ve 3. čtvrtletí 2012. Zprostředkovatelem tohoto programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pro více informací se můžete obrátit přímo na Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Více informací zde.

 

 

Program GESHER/MOST

 
Cílem programu je podpora spolupráce českých a izraelských podniků v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v následujících sektorech:
Podporovány jsou projekty v následujících sektorech:
  • informační a komunikační technologie
  • udržitelné a čisté technologie
  • biotechnologie a lékařská technika
  • zemědělské a potravinářské technologie
  • moderní strojírenství - nové materiály, nanotechnologie, kybernetika nebo robotika
Výše podpory se liší dle typu projektu - projekty aplikovaného výzkumu jsou podporovány do 50 % uznatelných nákladů, projekty experimentálního vývoje do 25 % uznatelných nákladů. Doba řešení projektů nesmí přesáhnout 36 měsíců. Další výzva v programu je plánována na říjen 2010.
Za způsobilé náklady projektu mohou být uznány:
  • osobní náklady
  • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období, kdy jsou využívány pro daný projekt
  • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky
  • doplňkové režijní náklady vzniklé v souvislosti s řešením projektu
  • ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál, dodávky apod.

Pokud hledáte pro svůj projekt izraelského partnera, můžete se na těchto stránkách http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejne-souteze-a-vyzvy-ve-vavai/gesher-most-v-vyzva-ves14-database zaregistrovat do Databáze pro vyhledávání partnerů v rámci programu GESHER/MOST.

Kontakt v Izraeli:
Uzi Bar Sadeh, Bilateral Programs Manager, ISERD – The Israeli Directorate for EU FP, Hamered Str. 29, 61500 Tel Aviv, tel: (+972)-3-5118185, Uzi@iserd.org.il