Vyhledávání


Základní informace

 

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (zkratka IA ČR) je samostatnou právnickou osobou. Byla založena 7. února 1995 na základě zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Podle § 3045, odst.1 Nového občanského zákoníku 2014 (Zákon č.89/2012 Sb.) se počínaje dnem 1. ledna 2014 IA ČR považuje za spolek.

     

IA ČR sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje, technického vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti.

 

Hlavní činností IA ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce, a to při respektování pravidel rámce společenství Evropské unie.

Veškerá další činnost IA ČR je zaměřena na podporu a rozvoj hlavní činnosti a spočívá zejména v rozvoji techniky a inženýrských disciplín, podpoře a uplatňování nových technických řešení a poznatků v  inženýrské praxi, zkvalitňování inženýrského vzdělávání, přípravě, realizaci a hodnocení inženýrských projektů, popularizaci úlohy technického vzdělávání, techniky a technologických inovací ve společnosti.

 

IA ČR se aktivně podílí na činnosti mezinárodních nevládních organizacích inženýrských akademií CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) a Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering), která spočívá v podporování mezinárodní spolupráce v oblasti techniky, technologie a technického vzdělávání a využití výsledků a zkušeností  této spolupráce v ČR.

 

V roce 2001 IA ČR založila specializované pracoviště Czech Knowledge Transfer Office, jehož hlavním posláním je aktivně přispívat k využití poznatků, znalostí a dalších výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu zejména v malých a středních podnicích (MSP) s cílem zhodnotit je ve prospěch růstu konkurenceschopnosti národní ekonomiky.

 

 

Stanovy IA ČR jsou k dispozici zde.