Vyhledávání


Statut Ceny

 
Statut Ceny Inženýrské akademie České republiky
 
Článek 1
1. Cena Inženýrské akademie ČR se uděluje tuzemským a zahraničním osobnostem a týmům jako ocenění vynikajícího realizovaného technického díla a významného přínosu k rozvoji inženýrského výzkumu v ČR.
2. Cena se uděluje za významný výsledek tvůrčí práce, od jejíž první realizace nebo publikování neuplynulo více než pět let.
3. Cena se uděluje v těchto kategoriích
  • za vynikající technický projekt,
  • za významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu
4. Návrhy na udělení ceny podávají právnické a fyzické osoby z České republiky a ze zahraničí podle podmínek vyhlášených prezidentem Inženýrské akademie ČR.
5. Termín pro předkládání návrhů pro příslušný rok pro obě kategorie je 15. červen. Návrhy ve dvojím vyhotovení se zasílají na adresu Inženýrské akademie ČR.
 
Článek 2
1. Náležitosti návrhu:
a) jméno a příjmení kandidátů na udělení Ceny, rodné číslo (u zahraničních kandidátů datum narození), povolání, adresa bydliště
b) stručné curriculum vitae kandidátů
c) charakteristika díla a zdůvodnění návrhu
d) doklad o ohlasu díla u české a světové technické veřejnosti
e) anotace v rozsahu 15 řádků
 
Článek 3
1. Návrhy, které obsahují náležitosti uvedené v článku 2 odst. 1 tohoto Statutu postoupí sekretariát k posouzení příslušné odborné skupině Inženýrské akademie ČR.
2. Odborná skupina Inženýrské akademie ČR si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhu.
3. O udělení Ceny rozhoduje Rada Inženýrské akademie ČR. K udělení Ceny je nezbytný souhlas nadpolovičního počtu jejích členů.
4. Organizační a administrativní práce spojené v tomto smyslu s činností odborné skupiny zabezpečuje sekretariát Inženýrské akademie ČR.
5. Sekretariát Inženýrské akademie ČR vede přehled o podaných návrzích a udělených cenách.
 
Článek 4
1. Udělení Ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení jednotlivce(ů), název Ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen znakem Inženýrské akademie ČR a podpisem prezidenta.
2. Udělení Ceny se zveřejňuje.
 
Tento Statut nabývá účinnosti dnem 11. prosince 1996.
 
 

Partneři Ceny IA ČR
 

Nadace PRECIOSA

preciosa6.gif

 

MM Průmyslové spektrum

logo_MM_vykr6.jpg