Vyhledávání


Aktivity odborných sekcí

Informace sekce ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA

1.9.2019

Přátelé, zdravím a posílám aktuální zprávu. ČEZ EDU II obdrželo dnes kladné stanovisko MŽP k EIA pro EDU 5.

Připojuji několik podrobností, které mám od ČEZ:
Souhlasné stanovisko obsahuje celou řadu závazných podmínek ke zmírnění a kompenzaci vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Ty se týkají jednotlivých fází přípravy, výstavby a provozu (včetně povinnosti monitoringu vlivů záměru na životní prostředí). Podmínky uvedené ve stanovisku jsou závazné pro navazující řízení. Tím nejbližším bude řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby dle stavebního zákona. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, na její přípravě se podílí široká skupina interních i externích spolupracovníků. Stanovisko EIA se tak stane dalším zásadním podkladem pro přípravu dokumentace pro územní řízení. Relevantní požadavky z podmínek stanoviska EIA budou promítnuty už do etapy zpracování dokumentace pro územní řízení tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro naplnění všech podmínek v rámci další přípravy předmětného záměru.

Celou informaci najdete zde

více zde

Informace sekce INFORMATIKA A KYBERNETIKA

1.4.2019

 

Transforming the future of ageing:

A scientific perspective on achieving affordable and high-quality health and social care while adjusting to demographic changes

Transformace budoucnosti stárnutí: výzkumné perspektivy dosažení dostupné a vysoce kvalitní zdravotní a sociální péče přizpůsobené demografickým změnám

Inženýrská akademie byla prostřednictvím členky Rady IA doc. Ing. Lenky Lhotské, CSc., FEng zapojena do pracovní skupiny SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies). Úkolem pracovní skupiny bylo připravit dokument, který poskytne analýzu stávajícího stavu, ale hlavně se zaměří na budoucí vývoj a možná řešení v oblasti aktivního a zdravého stárnutí jako hlavní společenské výzvy společné všem evropským zemím. Těmi největšími problémy pro EU a členské státy je přizpůsobení se stárnutí a snižování počtu pracovních sil, současně dosažení vysoce kvalitní zdravotní péče pro všechny a zajištění finanční životaschopnosti zdravotních systémů.

více zde

Informace sekce MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

13.2.2019

 Inženýrská akademie ČR a výzkum mikroplastů

Problémy související s přítomností mikroplastů v životním prostředí a jejich předpokládaným negativním dopadem na biotu a lidské zdraví se v posledních letech stávají předmětem zvýšené pozornosti nejen vědců, ale i širší veřejnosti. Počet publikací na toto téma roste sice exponenciálně, na druhou stranu ale průkazných znalostí tak rychle nepřibývá.

 

Celou zprávu si můžete přečít zde

více zde

Estakáda v Plzni

26.4.2018

Optimalizace konstrukčního uspořádání mostní konstrukce.

V září 2017 byla Sekce stavebního inženýrství a architektury IAČR oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic, pracovištěm Plzeň, s výzvou spolupráce na výběru optimální varianty připravované estakády v Plzni, na přeložce silnice 1/27 Přemyslova - Karlovarská.
Jedná se o mostní objekt délky přes 1100 metrů. Projektová organizace SUDOP, pra-coviště Plzeň, připravila návrh čtyř variant estakády. Tři návrhy jsou zpracovány jako be-tonové a jedna jako ocelová, spřažená s betonovou deskou mostovky.

Celý článek si můžete přečíst zde

více zde

Libeňský most

18.4.2018

Libeňský most patří k velmi důležitým pražským mostům. Byl jedním ze dvou mostů, přes který probíhala automobilová i tramvajová doprava i při posledních povodních. Po zřícení lávky v Troji došlo k revizi technického stavu ostatních pražských mostů a lávek, některé lávky byly uzavřeny a došlo též na diskusi, odbornou i politickou, ke stavu Libeňského mostu přes Vltavu. Na základě předchozího diagnostického průzkumu byl most uzavřen a bylo nařízeno provést provizorní podepření v jeho trámové části. Po jeho realizaci se provoz na most vrátil, ale zůstala otázka, jak dál. Část veřejnosti odborné i laické doporučovala ochránit jeho původní podobu a prohlásit most za kulturní památku. Větší část odborné veřejnosti však prosazovala most zbourat a nahradit ho moderním, vylehčeným obloukovým mostem, který by respektoval některé parametry mostu současného.

Celý článek si můžeze přečíst zde.

více zde

Archiv aktivit