Vyhledávání


Aktivity odborných sekcí

Informace sekce STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA

26.2.2020

HVĚZDONICKÉ LÁVCE JE 42 LET

celý článek si můžete přečíst zde

více zde

Informace sekce MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

13.1.2020

Inženýrská akademie ČR a výzkum mikroplastů

 

Problémy související s přítomností mikroplastů v životním prostředí a jejich předpokládaným negativním dopadem na biotu a lidské zdraví se v posledních letech stávají předmětem zvýšené pozornosti nejen vědců, ale i širší veřejnosti. Počet publikací na toto téma roste sice exponenciálně, na druhou stranu ale průkazných znalostí tak rychle nepřibývá.

V polovině roku 2018 byl vedoucí sekce Materiálové inženýrství a technologie IA ČRprof. J.Steidl vyzván organizací SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies) se sídlem v Bruselu k účasti na řešení projektu na téma „Vědecká hlediska znečištění mikroplasty a jeho dopady“ (A scientific Perspective on Microplastic Pollution and its Impacts). Projekt byl řešen v rámci grantu Evropské komise 737432 „Science Advice for Policy by European Academies“. IA ČR vstoupila do řešení projektu prostřednictvím výše jmenovaného člena IA ČR, experta na obor materiálové vědyse zaměřením na plasty. Ten se stal členem mezinárodní pracovní skupiny SAPEA Microplastics Working Group.
 

více zde

Informace sekce MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

13.1.2020

 

 Inženýrská akademie ČR a výzkum mikroplastů

   

Problémy související s přítomností mikroplastů v životním prostředí a jejich předpokládaným negativním dopadem na biotu a lidské zdraví se v posledních letech stávají předmětem zvýšené pozornosti nejen vědců, ale i širší veřejnosti. Počet publikací na toto téma roste sice exponenciálně, na druhou stranu ale průkazných znalostí tak rychle nepřibývá.


V polovině roku 2018 byl vedoucí sekce Materiálové inženýrství a technologie IA ČRprof. J.Steidl vyzván organizací SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies) se sídlem v Bruselu k účasti na řešení projektu na téma „Vědecká hlediska znečištění mikroplasty a jeho dopady“ (A scientific Perspective on Microplastic Pollution and its Impacts). Projekt byl řešen v rámci grantu Evropské komise 737432 „Science Advice for Policy by European Academies“. IA ČR vstoupila do řešení projektu prostřednictvím výše jmenovaného člena IA ČR, experta na obor materiálové vědyse zaměřením na plasty. Ten se stal členem mezinárodní pracovní skupiny SAPEA Microplastics Working Group

.

SAPEA Microplastics Working Group měla charakter unikátní interdisciplinární pracovní skupiny expertů z oborů polymerní vědy (zastoupeno IAČR), ekologie, toxikologie, medicíny, počítačové modelování, sociální a politické vědy, ekonomie, legislativy a další. Pracovní skupina tak byla schopná vytvořit komplexní pohled na problematiku mikroplastů. Projekt byl řešen ve třech sekcích, a to přírodní vědy, sociální vědy a legislativa a politické vědy. Cílem bylo popsat současný stav vědeckého poznání v oblasti mikroplastů a připravit relevantní podklad pro Evropskou komisi (SAPEA Evidence Review Report), který by prokazatelným způsobem doložil všechny problémy spojené s existencí mikroplastů v životním prostředí. Analytický přístup expertízní skupiny k problematice mikroplastů měl ukázat na to, co je již známo, co je částečně známo a co známo není vůbec. Z toho bude vycházet postup Evropské komise v dalších aktivitách zaměřených na problematiku mikroplastů.


K řešení problematiky mikroplastů byly svolány dvě pracovní schůzky, jedna v Bruselu 29.-30. 8. 2018, druhá v Amsterdamu 19. 10. 2018, obojí, kromě SAPEA, za účasti zástupců orgánů Evropské komise ScienceAdvice Mechanism (SAM), Group of Chief Scientific Advisors (GCSA) a Joint Research Centre (JRC). V rámci sekce „Natural Sciences“ zástupce IA ČR v Bruselu seznámil pracovní skupinu s příspěvkem „Material Science Approach to Degradation of Plastics Which May Result in Final Micro and Nanoplastic Pollution of Environment, Especially in Oceans and Coastal Areas“. Dokument byl zaměřen zejména na mechanismy transformace makroplastů na mikroplasty, tj. degradační procesy a křehnutí a z toho vyplývající desintegraci plastových výrobků a jejich konečnou fragmentaci na mikro a nanočástice.

Z pohledu materiálového inženýrství vyplynula z řešení projektu řada problémů, kterými by se měl výzkum ve světě v příštích letech věnovat. Jako příklad lze uvést potřebu vyvinout metodiku, jak hodnotit vztahy mezi strukturními charakteristikami plastů a vznikem mikroplastů v přírodě, tedy to, čeho se týká výše zmíněný dokument zástupce IAČR v řešitelském týmu. Jiným potřebným krokem je vyvinutí standardních, mezinárodně sladěných experimentálních metod. Chybí teoretické modely sloužící k simulaci kinetiky vzniku mikroplastů a jejich pohybu v životním prostředí. Nezanedbatelným faktorem je proces vyluhování aditiv, které téměř každý plastový výrobek obsahuje.


Zpráva s konečným názvem „A Scientific Perspective on Micro-Plastics in Nature and Society“ byl zaslán GCSA 20. 12. 2018 k vypracování vědeckého názoru (GCSA's Scientific Opinion), kterýbude znám v červnu 2019. Počáteční embargo na zprávu v rozsahu 173 stran bylo již odblokováno a zpráva uvolněna pro veřejnost v lednu 2019. Zpráva byla publikována vydavatelem SAPEA, Acatech Berlin v tiskové formě s ISBN 978-3-9820301-0-4, 2019. On-line je možno zprávu stáhnout na adrese https//doi.org/10.26356/microplastics nebowww.sapea.info/microplastics.

K závěrečné výzkumné zprávě „A Scientific Perspective on Micro-Plastics in Nature and Society“, vydané v lednu 2019, GCSA (Group of Chief Scientific Advisors) uspořádala v Bruselu workshop. V únoru 2019 pak byla Evropskou komisí a vrchním vědeckým poradcem kanadského premiéra svolána schůzka vědeckých poradců zemí G7 do Washingtonu DC., kde byla zpráva SAPEA diskutována a naznačeny kroky budoucí mezinárodní spolupráce. V dubnu 2019 skupina vrchních představitelů vědeckých poradců Evropské komise (SAM-Scientific Advice Mechanism) přijala zprávu SAPEA jako zásadní podklad pro vypracování svého stanoviska k environmentálním a zdravotním rizikům v důsledku znečištění mikroplasty. Stanovisko ve formě publikace s názvem „Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution“ se zaměřuje na potenciál zmírňování rizik vyplývajících z mikroplastového znečištění pro zdraví a ekosystémy s ohledem na budoucí politická rozhodnutí, včetně finanční podpory ze strany Evropské unie. Dokument byl současně předán evropskému komisaři pro výzkum, vědu a inovace C. Moedasovi. Vědecké stanovisko také nabízí nové přístupy k řešení a prevenci současných i budoucích rizik (citace dokumentu a text uvedeny v 201. Přehledu aktuálnívh informací o Evropském výzkumu CZELO, Brusel, květen 2019). Přínos účasti člena IA ČR na řšení projektu SAPEA o problematice mikroplastů ocenil ve svém děkovném dopise vedoucí GCSA prezidentovi IA ČR prof. Zunovi.

 

Obsah dopisu a další si přečtětě zde


 

 

více zde

Informace sekce ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA

1.9.2019

Přátelé, zdravím a posílám aktuální zprávu. ČEZ EDU II obdrželo dnes kladné stanovisko MŽP k EIA pro EDU 5.

Připojuji několik podrobností, které mám od ČEZ:
Souhlasné stanovisko obsahuje celou řadu závazných podmínek ke zmírnění a kompenzaci vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Ty se týkají jednotlivých fází přípravy, výstavby a provozu (včetně povinnosti monitoringu vlivů záměru na životní prostředí). Podmínky uvedené ve stanovisku jsou závazné pro navazující řízení. Tím nejbližším bude řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby dle stavebního zákona. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, na její přípravě se podílí široká skupina interních i externích spolupracovníků. Stanovisko EIA se tak stane dalším zásadním podkladem pro přípravu dokumentace pro územní řízení. Relevantní požadavky z podmínek stanoviska EIA budou promítnuty už do etapy zpracování dokumentace pro územní řízení tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro naplnění všech podmínek v rámci další přípravy předmětného záměru.

Celou informaci najdete zde

více zde

Archiv aktivit