Vyhledávání


Archiv aktivit odborných sekcí


Informace sekce STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA

26.2.2020

HVĚZDONICKÉ LÁVCE JE 42 LET

celý článek si můžete přečíst zde

více zde


Informace sekce MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

13.1.2020

Inženýrská akademie ČR a výzkum mikroplastů

 

Problémy související s přítomností mikroplastů v životním prostředí a jejich předpokládaným negativním dopadem na biotu a lidské zdraví se v posledních letech stávají předmětem zvýšené pozornosti nejen vědců, ale i širší veřejnosti. Počet publikací na toto téma roste sice exponenciálně, na druhou stranu ale průkazných znalostí tak rychle nepřibývá.

V polovině roku 2018 byl vedoucí sekce Materiálové inženýrství a technologie IA ČRprof. J.Steidl vyzván organizací SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies) se sídlem v Bruselu k účasti na řešení projektu na téma „Vědecká hlediska znečištění mikroplasty a jeho dopady“ (A scientific Perspective on Microplastic Pollution and its Impacts). Projekt byl řešen v rámci grantu Evropské komise 737432 „Science Advice for Policy by European Academies“. IA ČR vstoupila do řešení projektu prostřednictvím výše jmenovaného člena IA ČR, experta na obor materiálové vědyse zaměřením na plasty. Ten se stal členem mezinárodní pracovní skupiny SAPEA Microplastics Working Group.
 

více zde


Informace sekce MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

13.1.2020

 

 Inženýrská akademie ČR a výzkum mikroplastů

   

Problémy související s přítomností mikroplastů v životním prostředí a jejich předpokládaným negativním dopadem na biotu a lidské zdraví se v posledních letech stávají předmětem zvýšené pozornosti nejen vědců, ale i širší veřejnosti. Počet publikací na toto téma roste sice exponenciálně, na druhou stranu ale průkazných znalostí tak rychle nepřibývá.


V polovině roku 2018 byl vedoucí sekce Materiálové inženýrství a technologie IA ČRprof. J.Steidl vyzván organizací SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies) se sídlem v Bruselu k účasti na řešení projektu na téma „Vědecká hlediska znečištění mikroplasty a jeho dopady“ (A scientific Perspective on Microplastic Pollution and its Impacts). Projekt byl řešen v rámci grantu Evropské komise 737432 „Science Advice for Policy by European Academies“. IA ČR vstoupila do řešení projektu prostřednictvím výše jmenovaného člena IA ČR, experta na obor materiálové vědyse zaměřením na plasty. Ten se stal členem mezinárodní pracovní skupiny SAPEA Microplastics Working Group

.

SAPEA Microplastics Working Group měla charakter unikátní interdisciplinární pracovní skupiny expertů z oborů polymerní vědy (zastoupeno IAČR), ekologie, toxikologie, medicíny, počítačové modelování, sociální a politické vědy, ekonomie, legislativy a další. Pracovní skupina tak byla schopná vytvořit komplexní pohled na problematiku mikroplastů. Projekt byl řešen ve třech sekcích, a to přírodní vědy, sociální vědy a legislativa a politické vědy. Cílem bylo popsat současný stav vědeckého poznání v oblasti mikroplastů a připravit relevantní podklad pro Evropskou komisi (SAPEA Evidence Review Report), který by prokazatelným způsobem doložil všechny problémy spojené s existencí mikroplastů v životním prostředí. Analytický přístup expertízní skupiny k problematice mikroplastů měl ukázat na to, co je již známo, co je částečně známo a co známo není vůbec. Z toho bude vycházet postup Evropské komise v dalších aktivitách zaměřených na problematiku mikroplastů.


K řešení problematiky mikroplastů byly svolány dvě pracovní schůzky, jedna v Bruselu 29.-30. 8. 2018, druhá v Amsterdamu 19. 10. 2018, obojí, kromě SAPEA, za účasti zástupců orgánů Evropské komise ScienceAdvice Mechanism (SAM), Group of Chief Scientific Advisors (GCSA) a Joint Research Centre (JRC). V rámci sekce „Natural Sciences“ zástupce IA ČR v Bruselu seznámil pracovní skupinu s příspěvkem „Material Science Approach to Degradation of Plastics Which May Result in Final Micro and Nanoplastic Pollution of Environment, Especially in Oceans and Coastal Areas“. Dokument byl zaměřen zejména na mechanismy transformace makroplastů na mikroplasty, tj. degradační procesy a křehnutí a z toho vyplývající desintegraci plastových výrobků a jejich konečnou fragmentaci na mikro a nanočástice.

Z pohledu materiálového inženýrství vyplynula z řešení projektu řada problémů, kterými by se měl výzkum ve světě v příštích letech věnovat. Jako příklad lze uvést potřebu vyvinout metodiku, jak hodnotit vztahy mezi strukturními charakteristikami plastů a vznikem mikroplastů v přírodě, tedy to, čeho se týká výše zmíněný dokument zástupce IAČR v řešitelském týmu. Jiným potřebným krokem je vyvinutí standardních, mezinárodně sladěných experimentálních metod. Chybí teoretické modely sloužící k simulaci kinetiky vzniku mikroplastů a jejich pohybu v životním prostředí. Nezanedbatelným faktorem je proces vyluhování aditiv, které téměř každý plastový výrobek obsahuje.


Zpráva s konečným názvem „A Scientific Perspective on Micro-Plastics in Nature and Society“ byl zaslán GCSA 20. 12. 2018 k vypracování vědeckého názoru (GCSA's Scientific Opinion), kterýbude znám v červnu 2019. Počáteční embargo na zprávu v rozsahu 173 stran bylo již odblokováno a zpráva uvolněna pro veřejnost v lednu 2019. Zpráva byla publikována vydavatelem SAPEA, Acatech Berlin v tiskové formě s ISBN 978-3-9820301-0-4, 2019. On-line je možno zprávu stáhnout na adrese https//doi.org/10.26356/microplastics nebowww.sapea.info/microplastics.

K závěrečné výzkumné zprávě „A Scientific Perspective on Micro-Plastics in Nature and Society“, vydané v lednu 2019, GCSA (Group of Chief Scientific Advisors) uspořádala v Bruselu workshop. V únoru 2019 pak byla Evropskou komisí a vrchním vědeckým poradcem kanadského premiéra svolána schůzka vědeckých poradců zemí G7 do Washingtonu DC., kde byla zpráva SAPEA diskutována a naznačeny kroky budoucí mezinárodní spolupráce. V dubnu 2019 skupina vrchních představitelů vědeckých poradců Evropské komise (SAM-Scientific Advice Mechanism) přijala zprávu SAPEA jako zásadní podklad pro vypracování svého stanoviska k environmentálním a zdravotním rizikům v důsledku znečištění mikroplasty. Stanovisko ve formě publikace s názvem „Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution“ se zaměřuje na potenciál zmírňování rizik vyplývajících z mikroplastového znečištění pro zdraví a ekosystémy s ohledem na budoucí politická rozhodnutí, včetně finanční podpory ze strany Evropské unie. Dokument byl současně předán evropskému komisaři pro výzkum, vědu a inovace C. Moedasovi. Vědecké stanovisko také nabízí nové přístupy k řešení a prevenci současných i budoucích rizik (citace dokumentu a text uvedeny v 201. Přehledu aktuálnívh informací o Evropském výzkumu CZELO, Brusel, květen 2019). Přínos účasti člena IA ČR na řšení projektu SAPEA o problematice mikroplastů ocenil ve svém děkovném dopise vedoucí GCSA prezidentovi IA ČR prof. Zunovi.

 

Obsah dopisu a další si přečtětě zde


 

 

více zde


Informace sekce ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA

1.9.2019

Přátelé, zdravím a posílám aktuální zprávu. ČEZ EDU II obdrželo dnes kladné stanovisko MŽP k EIA pro EDU 5.

Připojuji několik podrobností, které mám od ČEZ:
Souhlasné stanovisko obsahuje celou řadu závazných podmínek ke zmírnění a kompenzaci vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Ty se týkají jednotlivých fází přípravy, výstavby a provozu (včetně povinnosti monitoringu vlivů záměru na životní prostředí). Podmínky uvedené ve stanovisku jsou závazné pro navazující řízení. Tím nejbližším bude řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby dle stavebního zákona. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, na její přípravě se podílí široká skupina interních i externích spolupracovníků. Stanovisko EIA se tak stane dalším zásadním podkladem pro přípravu dokumentace pro územní řízení. Relevantní požadavky z podmínek stanoviska EIA budou promítnuty už do etapy zpracování dokumentace pro územní řízení tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro naplnění všech podmínek v rámci další přípravy předmětného záměru.

Celou informaci najdete zde

více zde


Informace sekce INFORMATIKA A KYBERNETIKA

1.4.2019

 

Transforming the future of ageing:

A scientific perspective on achieving affordable and high-quality health and social care while adjusting to demographic changes

Transformace budoucnosti stárnutí: výzkumné perspektivy dosažení dostupné a vysoce kvalitní zdravotní a sociální péče přizpůsobené demografickým změnám

Inženýrská akademie byla prostřednictvím členky Rady IA doc. Ing. Lenky Lhotské, CSc., FEng zapojena do pracovní skupiny SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies). Úkolem pracovní skupiny bylo připravit dokument, který poskytne analýzu stávajícího stavu, ale hlavně se zaměří na budoucí vývoj a možná řešení v oblasti aktivního a zdravého stárnutí jako hlavní společenské výzvy společné všem evropským zemím. Těmi největšími problémy pro EU a členské státy je přizpůsobení se stárnutí a snižování počtu pracovních sil, současně dosažení vysoce kvalitní zdravotní péče pro všechny a zajištění finanční životaschopnosti zdravotních systémů.

více zde


Estakáda v Plzni

26.4.2018

Optimalizace konstrukčního uspořádání mostní konstrukce.

V září 2017 byla Sekce stavebního inženýrství a architektury IAČR oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic, pracovištěm Plzeň, s výzvou spolupráce na výběru optimální varianty připravované estakády v Plzni, na přeložce silnice 1/27 Přemyslova - Karlovarská.
Jedná se o mostní objekt délky přes 1100 metrů. Projektová organizace SUDOP, pra-coviště Plzeň, připravila návrh čtyř variant estakády. Tři návrhy jsou zpracovány jako be-tonové a jedna jako ocelová, spřažená s betonovou deskou mostovky.

Celý článek si můžete přečíst zde

více zde


Libeňský most

18.4.2018

Libeňský most patří k velmi důležitým pražským mostům. Byl jedním ze dvou mostů, přes který probíhala automobilová i tramvajová doprava i při posledních povodních. Po zřícení lávky v Troji došlo k revizi technického stavu ostatních pražských mostů a lávek, některé lávky byly uzavřeny a došlo též na diskusi, odbornou i politickou, ke stavu Libeňského mostu přes Vltavu. Na základě předchozího diagnostického průzkumu byl most uzavřen a bylo nařízeno provést provizorní podepření v jeho trámové části. Po jeho realizaci se provoz na most vrátil, ale zůstala otázka, jak dál. Část veřejnosti odborné i laické doporučovala ochránit jeho původní podobu a prohlásit most za kulturní památku. Větší část odborné veřejnosti však prosazovala most zbourat a nahradit ho moderním, vylehčeným obloukovým mostem, který by respektoval některé parametry mostu současného.

Celý článek si můžeze přečíst zde.

více zde


Zpráva sekce stavebního inženýrství a architektury

26.11.2017

Základními cíli a posláním Sekce stavebního inženýrství a architektury v rámci IA ČR je poskytovat odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb vládním i nevládním institucím, univerzitám, podnikové sféře a široké odborné veřejnosti a vyjadřovat se k závažným technickým problémům, problémům rozvoje infrastruktury a přispívat tak ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.
Naplnění poslání IAČR je dosahováno cílenými aktivitami a výzkumem a vývojem v oblasti techniky, technologií, inženýrských disciplín, inovací, v podpoře a uplatňování nových technických řešení a poznatků v inženýrské praxi, v přípravě, realizaci a hodnocení inženýrských projektů, v popularizaci úlohy techniky a technologických inovací jakož i zapojením do mezinárodních činností.
Z posledního období je možno z řady úspěšných aktivit Sekce stavebního inženýrství a architektury připomenout několik významých akcí o nichž si podrobněji můžete přečíst zde.

více zde


Informace o činnosti odborných sekcí IAČR na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum

12.4.2017

Na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum vycházejí od ledna 2016 na návrh šefredaktora Ing. Romana Dvořáka každý měsíc informace o aktivitách odborných sekcí IAČR.

 

V souboru, který nyní zveřejňujeme jsou informace o činnosti těchto odborných sekcí  v roce 2016:

 

Sekce Materiálové inženýrství a technologie

Sekce Strojírenství

Sekce Technologie dopravních a přepravních systémů

Sekce Stavebnictví a architektura

Sekce Informatika a kybernetika

Sekce Strategie výzkumu a vývoje

Sekce Elektrotechnika a energetika

CKTO - Czech Technology Transfer Office

 

Dále byly zveřejněny  články na téma:

Inženýrské termoplasty pro strojírenství (autor: Prof.Ing.Josef Steidl, CSc.,FEng.)

O materiálovém inženýrství pro strojírenství (autor: Prof.Ing.Josef Steidl, CSc.,FEng.)

 

 Klepnutím myší na název sekce případně název článku si otevřete příslušný článek v podobě, jaké byl zveřejněn v časopise MM Průmyslové spektrum.

více zde