Vyhledávání


Udělené Ceny

Cena za rok 2008

Rada IA ČR rozhodla za rok 2008 udělit Cenu v kategorii za vynikající realizovaný technický projektautorskému kolektivu Leteckého ústavu FSI VUT v Brně pod vedením Prof. Ing. Antonína Píštěka, CSc. za projekt „Vývoj a realizaci letounu VUT100“.
Rada IA ČR udělením Ceny ocenila projekt, jež umožnil vyvinout v České republice nový sportovní letoun s moderním konstrukčním řešením s parametry přesahujícími světové letecké výrobce dané kategorie. Letoun, navržený jako víceúčelový, jednomotorový čtyř až pětimístný dolnoplošník je určen pro široké spektrum využití od výcviku civilních a vojenských pilotů, všeobecné komerční využití, turistické a sportovní létání i speciální účely. Letoun byl realizován ve dvou letových prototypech
a zahajuje se sériová výroba. Projekt je výsledkem spolupráce konsorcia Leteckého ústavu FSI VUT v Brně, garanta projektu, EVEKTOR, s.r.o., LOM, s.p., Praha a Technometra Radodín. Vývoj letounu byl impulsem českému leteckému průmyslu a vedl k vývoji dalších letounů vyšší kategorie.
IA ČR zároveň udělila čestné uznání projektům:
„Vírová turbína“ autorského kolektivu Energetického ústavu FSI VUT v Brně pod vedením
Prof. Ing. Františka Pochylého CSc.
„Most přes Labe – Nymburk obchvat, SO 202 – Silnice I/38“ autorského kolektivu pod vedením Ing. Pavla Němce, Pontex spol. s.r.o.


Cena za rok 2007

Rada IA ČR rozhodla za rok 2007 udělit Cenu v kategorii za vynikající technický projekt autorskému kolektivudoc. Dr. Ing. Michala Pěchoučka, M.Sc. za projekt „A-GLOBE: technologie a nástroj pro multi-agentní integraci a simulaci rozsáhlých distribuovaných aplikací.
Rada IA ČR udělením ceny ocenila výzkum, vývoj a aplikace v mezinárodním měřítku špičkového softwarového prostředí na bázi multiagentních systémů. Toto prostředí umožňuje integraci vysoce distribuovaných autonomních (výrobních, dopravních, komunikačních) systémů a výpočetních procesů. Prostředí A-GLOBE vychází z výsledků vlastní výzkumné školy a vyznačuje se vysokou efektivitou výpočetních procesů a podporou mobility procesů v distribuovaném prostředí. Software nalezl uplatnění například při řízení letového provozu, rozvrhování výroby a zvyšování počítačové bezpečnosti, ale zejména v obranných institucích.
Rada dále uděllila čestné uznání projektu Hydraulické nůžky CNS 1100-100-CV2 autorského kolektivu firmy Žďas pod vedením Ing. A. Jaitnera. Rada IA ČR ocenila sofistikované řešení stroje a zejména originálnost vyřešení zaváděcího zařízení, které materiál lisuje již před samotným střihem, a to i v případě velmi tuhého šrotu.


Cena za rok 2006

byla udělena autorskému kolektivu pracovníků Inženýrské projektové kanceláře Novák & Partner s.r.o. vedenémuIng. Milanem Šístkemza vynikající technický projekt Mostní estakády na tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov v Praze.
Udělením ceny IA ČR ocenila návrh konstrukcí estakád a technologii jejich výstavby reflektující složité geologické podmínky i nepřístupnost terénu pro stavební práce. Originální technologie výstavby konstrukcí estakád metodou vysouvání a jejich spouštění na lanech s využitím spádu trasy umožnila provádět stavební práce v obtížně přístupném terénu. Technologie spouštění byla v České republice aplikována vůbec poprvé. Oceněno bylo i působivé architektonické ztvárnění mostních estakád, jež v daném území představují výrazný městotvorný prvek. IA ČR vysoce hodnotí i význam stavby pro řešení složité dopravní dostupnosti sídlištní aglomerace na Barrandově.


Cena za rok 2005

byla udělena v kategorii za vynikající technický projekt autorskému kolektivu pracovníků EXCON, a.s. vedenémuIng. Vladimírem Janatou, CSc., za projekt Ocelová konstrukce zastřešení Sazka Arény.
IA ČR ocenila projekt a přípravu realizace nosné ocelové konstrukce střechy ve tvaru kulového vrchlíku o rozpětí 135 m. Ocelová konstrukce střechy je co do rozpětí a zatížení v ČR zcela unikátní. Technické řešení prostorového předpjatého vzpínadla s radiálním uspořádáním se ukázalo výhodným z hlediska funkčního, ekonomického, ale i estetického a je ojedinělé i v mezinárodním měřítku. Při přípravě a realizaci bylo použity nové technologie a postupy v oblasti předpínaných prostorových ocelových konstrukcí. Jedná se zejména o kontrolu asymetrické montáže, předpínání na podpoře a vypracování předpínacího postupu s použitím matice vzájemné incidence jednotlivých táhel. Měření a porovnání vlastností skutečné konstrukce a modelu pro výpočet, přineslo mnoho cenných poznatků o skutečném chování prostorové konstrukce. Projekt byl náročný s ohledem na originální řešení, časové a prostorové souvislosti a na vlastní přípravu výroby a montáže s následným předpínáním a aktivací konstrukce. Vysoká úroveň zpracování a přípravy projektu se projevila v úspěšném průběhu výstavby a její spolehlivost byla potvrzena řadou měření.Projekt Sazka arena je svým rozsahem nejvýznamnější stavbou svého druhu v ČR. Arena hostí vedle sportovních akcí také koncerty a další kulturní
a společenské akce. Přispívá tak ke zvýraznění Prahy jako významné kulturní metropole.


Cena za rok 2004

byla udělena autorskému kolektivu pracovníků Výzkumného ústavu textilních strojů vedenému Doc. Ing. Josefem Dvořákem, CSc. za úspěšně realizovaný technický projekt Pneumatický tkací stroj CAM-EL.
Udělením ceny IA ČR ocenila originální technické řešení stroje založené na progresivní mechatronické koncepci a širokém uplatnění kompozitních materiálů v jeho konstrukčním zpracování: pneumatický stroj CAM-EL představuje technicky zcela novou generaci tkacích strojů vycházející z výsledků dlouhodobého výzkumně – vývojového programu VÚTS Liberec a.s. Unikátním prvkem tkacího stroje je tzv. elektronická vačka a části přírazového a prošlupního mechanismu stroje vyrobené z uhlíkových kompozitů. Tím je dosaženo podstatného pokroku v energetické bilanci stroje spotřebované na tvorbu tkaniny v poměru k energii vynaložené na realizaci pohybu mechanismů a krytí ztrát třením, deformacemi a tlumením. Výsledkem je zvýšení výkonu stroje, snížení spotřeby energie a jeho hlučnosti a zároveň zvýšení využití stroje a kvality tkaniny. Uplatněná technická řešení jsou chráněna třemi významnými patenty.Originální řešení koncepce tkacího stroje CAM-EL a jeho progresivní konstrukční zpracování oživuje špičkovou úroveň textilního strojírenství v ČR a navazuje v tomto na směru na světově proslulé tryskové stavy. Výhody stroje se uplatní zejména při výrobě sklovláknitých technických tkanin nacházejících široké uplatnění ve stavebnictví a strojírenství. Tkací stroje CAM-EL byly úspěšně ověřeny u domácích i zahraničních výrobců sklovláknitých tkanin a uskutečnila se obchodní jednání na jejich dodávky.


Cena za rok 2003

byla udělena autorskému kolektivu pracovníků Metrostavu, a.s., Divize 7 vedenému Ing. Jaromírem Kunrtem, ředitelem Divize 7, za úspěšně realizovaný technický projekt “Rozšíření centrálního tankoviště ropy Nelahozeves. Udělením ceny IA ČR ocenila výjimečnost konstrukce a rozsahu stavby nádrží, vysoký stupeň bezpečnosti jejich provozu a ochrany životního prostředí: konstrukčně byly nádrže na ropu realizovány jako dvouplášťové umožňující v případě úniku bezpečně bez časových ztrát zachytit skladované medium a vyloučit tak jeho úniky a ohrožení životního prostředí. Obdobně je řešeno i dno nádrží, přičemž jakékoliv porušení jeho vnitřní části je indikováno automatickým vakuovacím zařízením. Plovoucí střecha nádrží je po obvodě vybavena dvojitým flexibilním těsněním zamezujícím úniku par a jejich negativnímu vlivu na životní prostředí. K výstavbě nádrží byl použit vysoce kvalitní materiál zaručující odolnost nádrží do teploty -40°C. Příprava a montáž byly řízeny metodami procesního inženýrství a veškeré technologické postupy byly ověřeny v akreditovaných zkušebnách. Čtyři realizované nádrže o objemu 125 000 m3 jsou největší na evropském kontinentě a třetí největší na světě. Nádrže umožní rozšíření kapacity centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi, které je součástí systému státních hmotných rezerv a zajištění státní rezervy zásob ropy na požadovaných 90 dnů.


Cena za rok 2002

byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný projekt autorskému kolektivu pracovníků Metrostavu a.s. vedenému Doc. Ing. Janem L. Vítkem, CSc. za úspěšně realizovaný technický projekt Vysouvané tunely METRA pod Vltavou.
IA ČR udělením ceny ocenila unikátní metodu, kterou byla výstavba tunelů metra na trase C pod Vltavou realizována. Tato metoda, při které byl vybetonovaný tunel vysunován do předem vyhloubené rýhy v korytě řeky, umožnila provést výstavbu tunelů za mimořádně komplikovaných lokálních podmínek stavby charakterizovaných zakřiveným tvarem tunelu, proudící vodou jakož i nedostatečnou hloubkou koryta Vltavy a nedostatkem manévrovacího prostoru v oblasti suchého doku znemožňujících využít klasickou metodu plavení používanou v zahraničí. Originální řešení navržené autory umožňuje tunel vysunovat na kluzných teleskopických nohách s lyžinami, přičemž jeho přední část je zavěšena na pontonu. Toto řešení vylučuje nutnost jakýchkoliv manipulačních prací v samotném toku řeky, podepření tunelu na lyžinách zajišťuje v průběhu vysunování potřebnou stabilitu zakřiveného tunelu a bezpečnost proti jeho překlopení. Autoři rovněž vyřešili automatický systém sledování a řízení pohybu tunelu ve vodorovném i svislém směru umožňující dosáhnout vysoké rychlosti pohybu tunelu a současně vysoké přesnosti řízení směru (odchylky do 100 mm od projektované dráhy) a také vysokou přesnost finálního osazení tunelu v rozmezí do 20 mm. Metoda a technické řešení její realizace umožnily podstatně zrychlit výstavbu tunelů na nové části trasy C pod Vltavou, snížit náklady na jejich výstavbu, omezit nežádoucí zásahy do okolí a omezit rovněž obecná rizika stavby.


Cena za rok 2001

byla udělena v obou kategoriích.
V kategorii za vynikající technický projekt byla cena je udělena autorskému kolektivu vedenému Ing. Karlem Jungwirthem, DrSc. za úspěšně realizovaný technický projekt “Vybudování badatelského centra výkonových laserů PALS”.
IA ČR udělením ceny ocenila vybudování moderního pracoviště pro výzkum a využití laserového plazmatu, na kterém je provozován jeden z největších evropských laserových systémů, impulsní terawatový jodový laser převzatý z Ústavu kvantové optiky v Garchingu u Mnichova. Dvacetičlenný tým v rámci projektu vypracoval a zrealizoval:
  • projekt čisté, tepelně stabilizované a otřesuvzdorné laserové haly;
  • výstavbu objektu laserové haly;
  • instalaci modernizovaného výkonového laseru a jeho oživení;
  • projekt a realizaci unikátní laserové vakuové terčíkové komory.
IA ČR rovněž ocenila, že toto unikátní technické dílo slouží vědeckým týmům nejen z České republiky, ale i zahraničí.
V kategorii za významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu byla cena udělena autorskému kolektivu pod vedením Prof. Ing. Ivo Schindlera, CSc. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za projektLaboratorní trať TANDEM.
Tato trať představuje unikátní zařízení pro modelování a optimalizaci reálných procesů tváření a termomechanického zpracování, které nemá v celé Evropě obdobu a i z pohledu špičkových světových výzkumných center je vysoce konkurenceschopné. Vybudování trati otevřelo cestu pro zvýšení účinnosti výzkumu a vývoje v této oblasti, jež je tradiční doménou českého materiálového inženýrství.
Inženýrská akademie rovněž udělila čestná uznání IA ČR za rok 2001:
  • Autorskému kolektivu firmy TESCAN s.r.o. vedenému Ing. Martinem Zadražilem za realizovaný projektRastrovací elektronový mikroskop Vega.
Inženýrská akademie ocenila, že vznikl dokonalý přístroj, jehož elektronově optická část nabízí celou škálu pracovních režimů pro různorodé aplikace a dokonalé softwarové vybavení umožňující jednoduché, plně automatizované ovládání. Přístroj ve své kategorii úspěšně konkuruje výrobkům firem s dlouholetou tradicí a zkušenostmi.
  • Doc. Ing. Miroslavu Grégrovi a Ing. Františku Hezoučkému za osobní podíl na dobudování a spuštění jaderné elektrárny Temelín.
Inženýrská akademie považuje jadernou elektrárnu Temelín za významné dílo, jež dokumentuje vysokou technickou úroveň inženýrského výzkumu a vývoje i výrobní a realizační sféry v České republice a také vysokou úroveň techniků a všech dalších profesí, které se ve stádiu projekce i realizace na výstavbě jaderné elektrárny podíleli.


Cena za rok 2000

byla udělena autorskému kolektivu představovanému PhDr. Eliškou Fučíkovou, CSc., ředitelkou památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, RNDr. Dusanem C. Stulikem, CSc. a Franceskou Pique, Getty Conservation InstituteProf. Johnem D. Mackenzie a Erikem P. Besherem, PhD., University of Californiapracovníky Správy Pražského hradu a kolektivem restaurátorů Svatovítské mozaiky za projekt “Čištění a konzervace mozaiky na Zlaté bráně katedrály sv. Víta na Pražském hradě z let 1370 – 1371 za použití technologie sol-gel”.
IA CR ocenila mimořádnost projektu, v rámci kterého široký mezinárodní tým představovaný významnými historiky, restaurátory a vědeckými pracovníky z oblasti chemie a materiálového inženýrství provedl komplexní průzkum stavu mozaiky, klimatických a atmosférických faktorů
a znečištění ovzduší, jež na ni negativně působí a navrhl vědecky podložené přístupy k její záchraně.
V procesu realizace projektu pak tento tým vyvinul a aplikoval speciální metodiku a postup jejího čištění umožňující odstranit produkty koroze bez poškození vlastní skloviny a vyvinul a ověřil systém dlouhodobé povrchové ochrany mozaiky na bázi technologie sol-gel a fluorovaných polymerních materiálů. S použitím vyvinutých postupu a materiálů byla mozaika o ploše 84 m2 v průběhu let 1998 – 2000 zrestaurována a vytvořeny podmínky, aby tato unikátní historická památka byla uchována pro budoucí generace.


Cena za rok 1999

V roce 1999 získal cenu autorský kolektiv společnosti ŠKODA MACHINE TOOLS reprezentovaný Ing. Jaroslavem Novákem za projekt “Výrobní linka na obrábění těžkých zalomených hřídelí” využívající pro obrábění zalomených hřídelí s hmotností do 150 tun novou výkonnou a v této hmotnostní kategorií zcela unikátní technologií ortogonálního frézování za rotace výrobku. Novou technologií, jež byla uplatněna na lince zkonstruované a realizované Škodou Machine Tools a vyznačující se nejmodernějším technickým řešením s využitím NC techniky, lze dosáhnout podstatného zvýšení produktivity obrábění.


 
 

Partneři Ceny IA ČR
 

Metrostav, a. s.

metrostav.gif

Nadace PRECIOSA

preciosa6.gif

MM Průmyslové spektrum

logo_MM_vykr6.jpg